Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v
záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo
zbožív záruční opravě.

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
- poštou na adrese: Helena Viková, Molákova 2782/16, 628 00 Brno-Líšeň
- emailem na adresu: info@napostylku.cz
- osobně na adrese: Helena Viková, Molákova 2782/16, 628 00 Brno-Líšeň

4. Spotřebiteli při podávání reklamace doporučujeme doložit k rychlejšímu vyřízení:
- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
- podrobný popis závady.

5. V provozovně firmy je spotřebiteli je vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o
neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet
nová záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30
kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí
reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží
nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.